MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 9, 2022: Russian opposition activist Vladimir Kara-Murza attends a remand hearing at Moscow's Basmanny District Court. Put on the foreign agents list by the Russian Justice Ministry, Kara-Murza is charged with spreading false information about the Russian Armed Forces and running an organisation declared undesirable The court has granted the prosecution's request and extended Kara-Murza's arrest until October 12. Anton Novoderezhkin/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Âëàäèìèð Êàðà-Ìóðçà (âêëþ÷åí Ìèíþñòîì â ðååñòð ôèçëèö-èíîàãåíòîâ), îáâèíÿåìûé ïî äåëó î ðàñïðîñòðàíåíèè ëîæíîé èíôîðìàöèè î ðîññèéñêîé àðìèè è ðóêîâîäñòâå íåæåëàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé, âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ ïî èçáðàíèþ åìó ìåðû ïðåñå÷åíèÿ â Áàñìàííîì ñóäå. Ñóä óäîâëåòâîðèë õîäàòàéñòâî ñëåäñòâèÿ è ïðîäëèë Êàðà-Ìóðçå ñðîê ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé äî 12 îêòÿáðÿ. Àíòîí Íîâîäåðåæêèí/ÒÀÑÑ

Huszonöt évi fegyházbüntetésre ítélte a moszkvai városi bíróság hétfőn ifjabb Vlagyimir Kara-Murza ellenzéki politikust hazaárulás és az orosz hadseregről szóló hamis állítások terjesztése címén.

A tárgyalást titkosnak minősítették, és zárt ajtók mögött tartották meg. Az ítélet súlyossága megegyezik az ügyész kérelmével.
Az ítélet nem jogerős, Vagyim Prohorov, Kara-Murza ügyvédje közölte, hogy fellebbezést fognak benyújtani ellene.
A nyomozás az orosz hírügynökségek által idézett hivatalos iratok szerint megállapította, hogy a politikus az egyesült államokbeli Arizona állam képviselőházában “politikai gyűlöletből” fakadóan 2022 márciusában “szándékosan hamis információkat hangoztatott arról, hogy az orosz fegyveres erők Ukrajnában lakóövezeteket, szülőotthonokat, kórházakat és iskolákat bombáznak”. Az elítélt ellen egy második büntetőeljárás is indult, “nemkívánatosnak nyilvánított külföldi vagy nemzetközi nem kormányzati szervezetnek való munkavégzés” címén. A harmadik és legsúlyosabb vád az orosz büntető törvénykönyv 275. cikke szerinti “hazaárulás” vádja volt, amelyért 20 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
Kara-Murzát a NATO-közgyűlésen, az oslói Helsinki Bizottságban és az Egyesült Államokban elmondott beszédei alapján vádolták meg hazaárulással. A három ügyet összevonták, és az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) hatáskörébe rendelték. Vagyim Prohorov a RIA Novosztyi hírügynökségnek azt mondta, ez az első alkalom, hogy az SZK hazaárulás ügyében járt el, az ilyen esetek eddig az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hatáskörébe tartoztak.
Az elítélt vétlennek vallotta magát az ellene felhozott vádpontokban, és a sztálini idők koncepciós pereihez hasonlította az ellene lefolytatott eljárást. Az utolsó szó jogán a múlt héten elmondott beszédében azt hangoztatta, büszke arra, hogy szembeszállt Vlagyimir Putyin elnök “diktatúrájával” és azon döntésével, hogy megtámadja Ukrajnát.
“Oroszország szabad lesz!” – jelentette ki a hétfői ítélethirdetés után helyszíni hírügynökségi jelentések szerint.
A 41 éves ifjabb Vlagyimir Kara-Murza orosz-brit kettős állampolgár, az orosz ellenzéki mozgalom tagja rendszeres vendége volt a Kreml-ellenes fórumoknak Európában és az Egyesült Államokban. Együttműködött a 2015-ben meggyilkolt Borisz Nyemcov orosz ellenzéki politikussal, és saját műsora volt a független hangvételű Eho Moszkvi rádióban.
Az elítélt Vlagyimir Kara-Murza (1959-2019) neves újságíró és ellenzéki aktivista fia. Támogatói szerint 2015-ben és 2017-ben mérgezési kísérletet élt túl, amelyek miatt a Kremlt tette felelőssé.